Opći uvjeti poslovanja

Sukladno odredbama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/07, 144/12, 14/14, 32/19), društvo EOS MATRIX d.o.o., Horvatova 82, 10010 Zagreb, OIB 76674680107 (u daljnjem tekstu: EOS MATRIX d.o.o. ili Posrednik) određuje sljedeće:

Opće uvjete poslovanja posrednika u prometu nekretnina
 
OPĆE ODREDBE

Ovim Općim uvjetima poslovanja (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) EOS MATRIX d.o.o. kao posrednik u prometu nekretninama uređuju se poslovni odnos između Posrednika i fizičke ili pravne osobe koja sa Posrednikom sklapa pisani ugovor o posredovanju.
U slučaju kolizije Općih uvjeta i ugovora o posredovanju, primjenjivati će se odredbe konkretnog ugovora o posredovanju.
Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu danom njihove objave na internetskoj stranici EOS MATRIX d.o.o. ili na koji drugi za to prikladan način i primjenjuju se na sve nalogodavce koji su ugovor s Posrednikom sklopili nakon toga dana.
Sklapanjem ugovora o posredovanju, nalogodavac potvrđuje da je suglasan s odredbama ovih Općih uvjeta te da ih prihvaća u cijelosti.
Sklapanjem ugovora o posredovanju nalogodavac potvrđuje da je suglasan s mogućnošću izmjene Općih uvjeta od strane Posrednika koji će se primjenjivati protekom roka od 30 dana od njihove objave na internetskim stranicama Posrednika, pod uvjetom da nalogodavac u tom roku pisanim putem ne obavijesti Posrednika da raskida ugovor o posredovanju.
Sve izmjene ili dodaci koji su u suprotnosti s ovim Općim uvjetima bit će valjani samo ako ih je Posrednik prihvatio u pisanom obliku.
 
 1. Značenje pojmova sadržanih u Općim uvjetima

  Pojedini pojmovi i nazivi u smislu ovih Općih uvjeta imaju sljedeće značenje:
 1. Posrednik u prometu nekretnina – EOS MATRIX d.o.o., koje trgovačko društvo ispunjava uvjete za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina određene Zakonom o posredovanju u prometu nekretninama
 2. Agent posredovanja u prometu nekretnina fizička je osoba koja je upisana u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina i kao takav zaposlen kod Posrednika (u daljnjem tekstu: Agent).
 3. Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s EOS MATRIX d.o.o. kao Posrednikom u prometu nekretnina sklapa pisani ugovor o posredovanju i to kao prodavatelj, kupac, zakupoprimac, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i kao drugi mogući sudionik u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Nalogodavac).
 4. Posredovanje u prometu Nekretnine radnje su Posrednika koje se tiču povezivanja Nalogodavca i treće osobe, te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.
 5. Ugovor o posredovanju je ugovor koji sklapaju Posrednik i Nalogodavac temeljem kojeg Posrednik nastoji povezati Nalogodavca sa trećom osobom radi pregovara o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina (kupoprodaja, zakup, najam i slično) (u daljnjem tekstu: Ugovor o posredovanju),
 6. Treća osoba je fizička ili pravna osoba koju Posrednik nastoji povezati s Nalogodavcem radi pregovara o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina, neovisno o tome ima li Posrednik i s trećom osobom sklopljen Ugovor o posredovanju (u daljnjem tekstu: Treća osoba).
 7. Nekretnine su čestice zemljine površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje sukladno odredbama općeg propisa o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i to nekretnine koje su predmet posredovanja po Ugovoru o posredovanju (u daljnjem tekstu: Nekretnina)
 8. Naknada je posrednička naknada koju se Nalogodavac obvezuje platiti Posredniku za izvršene aktivnosti i obavljene poslove po Ugovoru o posredovanju (u daljnjem tekstu: Naknada ili posrednička Naknada).

II.  Ponuda i Podaci o Nekretnini

Ponuda Nekretnina Posrednika temelji se na podacima zaprimljenim pisanim i/ili usmenim putem od Nalogodavca kao vlasnika Nekretnina koje se nude na prodaju, u zakup ili najam, kao i na podacima sadržanim u pisanim i/ili usmenim nalozima Nalogodavca kao mogućeg kupca, zakupoprimca ili najmoprimca Nekretnine.

Nalogodavac je kao vlasnik Nekretnine dužan Posredniku dati potpune i točne podatke te valjane i istinite isprave koje se odnose na legalnost, vlasništvo i druga stvarna prava vezana za Nekretninu te snosi punu odgovornost za istinitost i točnost svih podataka o Nekretnini, kao i osobnih podataka danih Posredniku vezanih uz pravni posao za koji Posrednik posreduje.

Nalogodavac kao vlasnik Nekretnine, za čiju prodaju, davanje u zakup ili najam Posrednik posreduje u prometu Nekretnine, prima na znanje i prihvaća da svu odgovornost koja bi proizlazila ili bila posljedica povrede odredbi iz prethodnog stavka snosi isključivo Nalogodavac kao prodavatelj, zakupodavac ili najmodavac.

Nalogodavac kao mogući kupac, zakupoprimac, najmoprimac i drugi mogući sudionik u prometu Nekretnine za čiju kupnju, uzimanje u zakup ili najam Posrednik posreduje u prometu Nekretnine prima na znanje da postoji mogućnost greške u opisu i cijeni Nekretnine te mogućnost da je oglašavana Nekretnina već prodana, dana u zakup ili u najam ili je vlasnik nekretnine odustao od prodaje, te da za takve slučajeve Posrednik ne snosi bilo kakvu odgovornost.


Ponude i obavijesti koje Nalogodavac primi od Posrednika vezane za Nekretninu za čiju kupnju, uzimanje u zakup ili najam i slično je zainteresiran Nalogodavac, Nalogodavac mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz pisano odobrenje Posrednika smije prenijeti trećoj osobi.


III. Ugovor o posredovanju

Ugovorom o posredovanju obvezuje se Posrednik naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem Treću osobu radi pregovaranja i sklapanja određenoga pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenoga prava na Nekretnini i/ili u vezi s Nekretninom, a Nalogodavac se obvezuje da će mu isplatiti Naknadu ako taj pravni posao bude sklopljen.

U Ugovoru o posredovanju se navode podaci o Posredniku, Nalogodavcu, vrsti i bitnome sadržaju posla za kojeg se posreduje, utvrđuje se posrednička naknada te rok i uvjeti isplate posredničke naknade, kao i mogući dodatni troškovi koji nastanu kad Posrednik u dogovoru s Nalogodavcem obavlja za njega i druge usluge u svezi s poslom koji je predmetom posredovanja. Ugovor o posredovanju može sadržavati i druge podatke u vezi s poslom za kojeg se posreduje.

Sastavni dio Ugovora o posredovanju čine ovi Opći uvjeti. Ugovor se sklapa u pisanome obliku i na određeno vrijeme
Ako Posrednik i Nalogodavac u Ugovoru o posredovanju ne ugovore rok na koji se isti sklapa, smatra se da je Ugovor o posredovanju sklopljen na određeno razdoblje od 12 (dvanaest) mjeseci od dana njegova sklapanja. Ugovor o posredovanju se može višekratno produljiti sporazumom Posrednika i Nalogodavca temeljem sklopljenog odgovarajućeg aneksa Ugovora o posredovanju.

Protekom roka predviđenog prethodnim stavkom, Ugovor o posredovanju se neće automatski produžiti na dodatno vrijeme trajanja osim ako o navedenom Nalogodavac posebno pisanim putem obavijesti Posrednika mjesec dana prije isteka roka na koji je Ugovor o posredovanju sklopljen da želi produžiti trajanje predmetnog Ugovora.

IV. Isključivo posredovanje

Ugovorom o posredovanju Nalogodavac se može obvezati da za posredovani posao neće angažirati nijednoga drugog posrednika (isključivo posredovanje), koja obveza mora biti izričito ugovorena u Ugovoru o posredovanju (u daljnjem tekstu: Ugovor o isključivom posredovanju).

Ako je za vrijeme trajanja Ugovora o isključivome posredovanju Nalogodavac sklopio mimo Posrednika pravni posao preko drugog posrednika, a za koji je Posredniku kao isključivom posredniku po Ugovoru o isključivom posredovanju bio dan nalog za posredovanje, Nalogodavac je dužan Posredniku kao isključivom Posredniku platiti ugovorenu Naknadu kao i moguće dodatne stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja za navedeni posredovani posao.

Prilikom zaključivanja Ugovora o isključivome posredovanju Posrednik je dužan posebno upozoriti Nalogodavca na značenje i pravne posljedice ugovorne klauzule iz prethodnog stavka.

V. Prestanak Ugovora o posredovanju

Ugovor o posredovanju prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor o pravnom poslu za koji je posredovano ili prestaje pisanim otkazom Ugovora o posredovanju bilo koje od ugovornih strana uz otkazni rok od 1 (jednog) mjeseca koji počinje teći danom dostave obavijesti o otkazu drugoj ugovornoj strani.

U slučaju prestanka Ugovora o posredovanju iz razloga naznačenog u prethodnom stavku Nalogodavac je dužan naknaditi Posredniku stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja po Ugovoru o posredovanju kao i ugovornu kaznu u slučaju da su ispunjeni uvjeti za plaćanje iste, a kako je ugovoreno u Ugovoru o posredovanju i ovim Općim uvjetima.

Ako u Ugovoru o posredovanju nije ugovorena ugovorna kazna iz prethodnog stavka, a Nalogodavac roku od 12 mjeseci nakon prestanka sklopljenog Ugovora o posredovanju sklopi pravni posao koji je posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka Ugovora o posredovanju, dužan je Posredniku platiti ugovorenu posredničku naknadu u cijelosti.

Nalogodavac može otkazati Ugovor o posredovanju pod uvjetom da otkaz nije protivan načelu savjesnosti i poštenja i ne pada u nevrijeme s namjerom da se Posredniku ne plati ugovorena naknada za posredovanje.

Odredbe ove točke V. odnose se i na prestanak Ugovora o isključivom posredovanju iz točke IV. ovih Općih uvjeta.

VI. Obveze Posrednika

Ugovorom o posredovanju Posrednik se obvezuje obavljati osobito sljedeće:
 1. nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla,
 2. upoznati Nalogodavca s prosječnom postignutom kupoprodajnom cijenom slične Nekretnine na sličnom geografskom području,
 3. pribaviti i izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na Nekretnini,
 4. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja Nekretnine na tržištu, oglasiti Nekretninu na odgovarajući način,
 5. omogućiti pregled Nekretnina osim u slučajevima kada mu to ne osigura vlasnik Nekretnine,
 6. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora o pravnom poslu za čije je posredovanje sklopljen Ugovor o posredovanju, ako se na to posebno obvezao,
 7. čuvati osobne podatke Nalogodavca sukladno toč. XI. ovih Općih uvjeta te po pisanome nalogu Nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o Nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom Nekretninom ili s poslom za koji posreduje,
 8. ako je predmet sklapanja Ugovora o posredovanju zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište,
 9. obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili sa kojima su Posrednika upoznale Treće osobe,
 10. upoznati Nalogodavca s odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/17, 39/19, 151/22). Odredbe navedenog zakona u smislu izrade dubinske analize primjenjivat će se u odnosu na Nalogodavca i u odnosu na Treću osobu.

VII. Obveze Nalogodavca

Ugovorom o posredovanju Nalogodavac se obvezuje da će obaviti osobito sljedeće:
 1. obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o Nekretnini, te ako posjeduje dati Posredniku na uvid i kopiranje lokacijsku, građevnu, odnosno uporabnu dozvolu za Nekretninu koja je predmet ugovora o pravnom poslu (kupoprodaja, zakup, najam i slično) te dati na uvid Posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema Trećoj strani,
 2. dati Posredniku na uvid i kopiranje isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na Nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na Nekretnini koja je predmet ugovora o pravnom poslu (kupoprodaja, zakup, najam i slično) te upozoriti Posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na Nekretnini,
 3. dati Posredniku pisanu suglasnost drugoga bračnog, odnosno izvanbračnog druga s ovjerom potpisa kod javnog bilježnika, sukladno Obiteljskom zakonu (NN 103/15, 98/19, 47/20),
 4. dati Posredniku na uvid energetski certifikat, odnosno isti izraditi u slučaju da se prodaje Nekretnina za koju je potreban sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),
 5. osigurati Posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanoga posla razgledanje Nekretnine,
 6. obavijestiti Posrednika o svim bitnim podacima o Nekretnini što posebno uključuje opis Nekretnine i cijenu,
 7. nakon sklapanja ugovora o kupoprodaji, zakupu, najmu i slično, isplatiti Posredniku Naknadu,
 8. u slučaju otkaza Ugovora o posredovanju naknaditi Posredniku učinjene troškove i platiti ugovornu kaznu kada je to ugovoreno,
 9. naknaditi Posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja koji moraju biti zasebno iskazani,
 10. obavijestiti Posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio Posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na Nekretnini
 11. u slučaju da Posrednik za Nalogodavca obavlja posrednički posao koji se odnosi na traženje podobne Nekretnine koju bi Nalogodavac kupio, Nalogodavac je obvezan dati Posredniku minimalno slijedeće informacije: planirati budžet za kupnju Nekretnine, geografske karakteristike Nekretnine te specifikacije nekretnine (kao npr. informacije o njezinoj namjeni, katnosti, kvadraturi i slično).
Odredbe prethodnog stavka ovog članka na odgovarajući način se primjenjuju na sve sklopljene Ugovore o posredovanju.

Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s Trećom osobom koju je Posrednik našao, niti sklopiti pravni posao. Nalogodavac će posredniku odgovarati za štetu, ako pri tome nije postupio u dobroj vjeri te je dužan nadoknaditi Posredniku sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti manji od 1/3 niti veći od punog iznosa ugovorene Naknade.

Nalogodavac će odgovarati za štetu ako je postupao prijevarno, ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za poslove posredovanja u cilju okončanja posredovanog posla.

VIII. Posrednička Naknada i troškovi

Visina posredničke Naknade određuje se Ugovorom o posredovanju.

Ugovorena posrednička Naknada obuhvaća:
 • izvršenje svih radnji Posrednika navedenih u točki VI. Općih uvjeta osim troškova za radnje koji se zasebno iskazuju;
 • troškove sastavljanja predugovora i ugovora o kupoprodaji, zakupu, najmu ili slično izuzev javnobilježničkih troškova vezanih za ovjeru potpisa na predmetnim ugovorima te troškova solemnizacije predugovora i ugovora te izrade javnobilježničkog akta.
Ugovorena posrednička naknada ne obuhvaća sve dodatne radnje koje su potrebne radi zakonite prodaje i kvalitetnije prodaje Nekretnine kao što su: ishođenje građevinske, uporabne dozvole, ostale građevinsko-projektne dokumentacije, energetski certifikat i slično.

Za sve dodatne radnje i troškove koji je Posrednik imao za pravni posao za koji je posredovao o istima će pravovremeno obavijestiti Nalogodavca te će iste Posrednik posebno navesti u dodatnoj ponudi koju će dostaviti Nalogodavcu.

Posrednik stječe pravo na Naknadu u času kada Nalogodavac sklopi ugovor o kupoprodaji, zakupu ili najmu Nekretnine sa Trećom osobom ili sklopi drugi pravni posao za koji se posredovalo, osim ako nije drukčije ugovoreno u Ugovoru o posredovanju.

Troškove dodatnih usluga u vezi s poslom koji je predmet posredovanja Posrednik može naplatiti u visini stvarnih troškova ako je to posebno ugovoreno između Posrednika i Nalogodavca u Ugovoru o posredovanju.

Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu stupanje u vezu s Trećom osobom ako je:
  • neposredno odveo ili uputio Nalogodavca u razgledavanje Nekretnine,
  • organizirao susret između Nalogodavca i Treće osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla,
  • Nalogodavcu priopćio ime i prezime, odnosno tvrtku, adresu ili sjedište, broj telefona, telefaksa Treće osobe ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene Nekretnine.
Ako tijekom trajanja Ugovora o posredovanju ili u roku od 12 mjeseci nakon prestanka Ugovora o posredovanju Nalogodavac samostalno, bez posredovanja Posrednika, sklopi ugovor o kupoprodaji, zakupu ili najmu Nekretnine ili neki drugi pravni posao kojim je raspolagao Nekretninom, a što je posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka Ugovora o posredovanju, Nalogodavac je dužan platiti Posredniku ugovornu kaznu u visini od 1 % (jedan posto) od kupoprodajne cijene utvrđene za Nekretninu u Ugovoru o posredovanju u kojem je Posrednik posredovao za Nalogodavca za svrhu kupoprodaje Nekretnine, odnosno u visini iznosa jedne mjesečne zakupnine/najamnine koju Nalogodavac ugovori s osobom s kojom je u vezu stupio Posrednikovim djelovanjem, a koja je utvrđena u Ugovoru o posredovanju u kojem je Posrednik posredovao za Nalogodavca za svrhu davanja ili uzimanja u zakup ili najam Nekretnine.

U slučaju da  Nalogodavac odustane tijekom zaključivanja posredovanog posla (nakon što mu je Posrednik dostavio prihvatljivu ponudu odnosno ponudu u visini jednakoj ili višoj od tražene cijene u Ugovoru o posredovanju/isključivom posredovanju) dužan je Posredniku naknaditi svu štetu, ako pri tome nije postupio u dobroj vjeri te je dužan nadoknaditi Posredniku sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti manji od 1/3 Naknade niti veći od ugovorene Naknade.

Posrednik ima pravo na Naknadu i ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj Nalogodavca kao fizičke osobe zaključi posredovani pravni posao s osobom s kojom je Posrednik Nalogodavca doveo u vezu.

Posrednik ima pravo i na Naknadu u slučaju da Nalogodavac raspolaže Nekretninom koja je predmet posredovanja na bilo koji način prema jednoj od osoba navedenoj u prethodnom stavku te ta osoba nakon takvog raspolaganja sklopi posredovani pravni posao ili posao kojim se postiže ista svrha kao posredovanim poslom sa Trećom osobom ili jednom od osoba iz prethodnog stavka tako povezanom s Trećom osobom.

IX. Anonimni Nalogodavac

Kada Posrednik obavlja poslove posredovanja za Nalogodavca koji želi ostati nepoznat, Posrednik nema obvezu niti je dužan Trećoj osobi koja bi s Nalogodavcem željela sklopiti pravni posao, otkriti identitet Nalogodavaca sve do sklapanja pravnog posla.
U slučaju iz prethodnog stavka Posrednik i Treća osoba sklopit će Ugovor o tajnosti podataka.

X. Podnošenje prigovora

Nalogodavac ima pravo podnijeti prigovor u vezi s pružanjem usluga, prigovor na kakvoću pružene Usluge te prigovor zbog povrede odredaba Ugovora o posredovanju.
Prigovor iz prethodnog stavka ovih Općih uvjeta Nalogodavac podnosi isključivo u pisanom obliku na adresu Posrednika – Zagreb, Horvatova 82, e-mail: prigovori@eos-nekretnine.hr ili putem web obrasca na adresi https://eos-nekretnine.hr/kontakt, po primitku kojeg prigovora se provodi postupak rješavanja prigovora. Prigovor mora sadržavati činjenice i dokaze na kojima se temelji.

Posrednik će nastojati sve sporove povodom prigovora s Nalogodavcima kao potrošačima riješiti mirnim i izvansudskim putem. Posrednik je obvezan dostaviti pisani odgovor Nalogodavcu o utemeljenosti podnesenog prigovora iz prethodnih stavaka ovih Općih uvjeta u roku od najviše 15 dana od dana primitka prigovora.

XI.  Zaštita osobnih podataka

Sklapanjem Ugovora o posredovanju, Nalogodavac potvrđuje da je upoznat s time da Posrednik, kao voditelj obrade osobnih podataka, prikuplja i obrađuje osobne podatke Nalogodavca ili ovlaštenih osoba Nalogodavca isključivo u svrhu i za potrebe provedbe Ugovora o posredovanju te potpisom Ugovor o posredovanju daje svoju izričitu suglasnost na prikupljanje i obradu predmetnih podataka, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka – Uredba (EU) 2016/679 te Politici zaštite osobnih podataka Posrednika, objavljenih na web stranicama Posrednika. Osobni podatci prikupljaju se pisanim putem prilikom sklapanja Ugovora o posredovanju.
Podaci prikupljeni prilikom sklapanja / izmjena ili dopuna Ugovora o posredovanju (ime i prezime, adresa prebivališta, OIB, adresa elektroničke pošte i broj telefona Nalogodavca kao fizičke osobe ili direktora odnosno zakonskog zastupnika ili ovlaštene osobe za zastupanje i potpis Ugovora o posredovanju u ime Nalogodavca kao pravne osobe) obrađuju se elektroničkim pisanim unosom osobnih podataka u računalo te se ti podaci pohranjuju u digitalnom obliku, zaključani lozinkom.
Izvornici Ugovora o posredovanju čuvaju se u fizičkom obliku u posebnim registratorima bez mogućnosti neovlaštenog pristupa, te na računalima Posrednika u elektroničkom obliku.
Navedeni podaci ne smiju se koristiti u drugu svrhu od one u koju su prikupljeni.
Podaci se čuvaju za vrijeme trajanja Ugovora o posredovanju i nakon prestanka Ugovora o posredovanju u svrhu reguliranja pravnih odnosa nastalih uslijed (prestanka) ugovornog odnosa, odnosno do isteka odgovarajućih rokova za čuvanje istih sukladno posebnim propisima te internim propisima Posrednika koji uređuju čuvanje osobnih podataka za predmetni ugovorni odnos.
Nalogodavac ovlašćuje Posrednika na ustupanje prikupljenih podataka Grupi odnosno članicama EOS Grupe kojoj pripada Posrednik kada je to potrebno radi pribavljanja odobrenja EOS Grupe potrebnog Posredniku za sklapanje Ugovora o posredovanju.
Nalogodavac svojim potpisom Ugovora o posredovanju potvrđuje da je prije sklapanja Ugovora o posredovanju obaviješten o namjeri korištenja osobnih podataka Nalogodavca od strane Posrednika i njegovih zaposlenika. Posrednik je obvezan osobnim podatcima postupati u skladu sa svakodobno primjenjivim pravnim propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka.
Nalogodavac kao fizička osoba ili osobe ovlaštene na zastupanje Nalogodavca i potpisnici Nalogodavca kao pravne osobe, kao i radnici takvog Nalogodavca, svi u svojstvu ispitanika, mogu od Posrednika u svojstvu voditelja i/ili izvršitelja obrade osobnih podataka zahtijevati ostvarenje svih prava ispitanika sukladno primjenjivim pravnim propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka.
Osobe ovlaštene pristupiti osobnim podacima Nalogodavca kao fizičke osobe ili osobnim podatcima osoba ovlaštenih za zastupanje Nalogodavca i potpisnika Nalogodavca kao pravne osobe i zaposlenika takvog Nalogodavca, su isključivo osobe ovlaštene od strane Posrednika.
Posrednik će s osobnim podacima postupati sukladno svim primjenjivim pravnim propisima uz primjenu odgovarajućih fizičkih, tehničkih i drugih sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

XII. Završne odredbe

Na sve slučajeve koji nisu uređenim ovim Općim uvjetima primjenjuju se odredbe Ugovora o posredovanju ili Ugovora o isključivom posredovanju Nekretnine.
Na odnose između Posrednika i Nalogodavca koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima i Ugovorima o posredovanju ili ugovorom o isključivom posredovanju, podredno se primjenjuju odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina, Zakona o obveznim odnosima te odgovarajuće odredbe stalih važećih propisa koji se primjenjuju na pravne poslove između Posrednika i Nalogodavca po Ugovoru o posredovanju ili Ugovorom o isključivom posredovanju.

Opći uvjeti primjenjuju se danom njihove objave na internatskoj stranici Posrednika odnosno od 01.10.2023. godine.